Integritetspolicy

Lagring av personuppgifter på Bergslagscenter - Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och med denna integritetspolicy visar vi hur dina personuppgifter hanteras.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det är företaget, Bergslagscenter som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 • Bergslagscenter i Karlskoga AB
  Labinhöjdsvägen 9
  691 47 Karlskoga
  Sverige
 • Organisationsnummer: 556222-9855
 • Mail: info@bergslagscenter.se

När behandlar vi dina personuppgifter?

Bergslagscenter samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på hemsidan bergslagscenter.se. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som nyhetsbrevsrenumerant hos Bergslagscenter använder vi din mailadress för att du ska få information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Bergslagscenter samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-post

 • Betalningsuppgifter

 • Kundnummer

 • IP-adress

Bergslagscenter samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av nyhetsbrevsprenumerant.

 • E-post

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Bergslagscenter behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.

 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.

 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.

 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.

 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.

 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Bergslagscenter kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Rättsliga grunder för Bergslagscenters behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Bergslagscenter behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Bergslagscenter lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav. Som nyhetsbrevsprenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Bergslagscenter kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Bergslagscenter och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Bergslagscenter kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bergslagscenter rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Bergslagscenter strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som kund äger du rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig. 

 2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Bergslagscenter utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till Bergslagscenter måste spara dina uppgifter.

 4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om Bergslagscenter har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att Bergslagscenter lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som kund äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till:

Bergslagscenter i Karlskoga AB
Labinhöjdsvägen 9
691 47 Karlskoga
Sverige

Eller maila oss på: info@bergslagscenter.se

Dina önskemål kommer besvaras av Bergslagscenter snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Bergslagscenter skyldiga att motivera varför.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter – som ändringar av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter – eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, så kommer du bli informerad via vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna integritetspolicy, eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.